Algemene Voorwaarden

Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van:

Target Vision Media
info@targetvision.nl
Joop Geesinkweg 901-999
1114 AB Amsterdam
Tel. & Whatsapp +31626360378
BTW: NL001636527B04
KvK: 60512857

Deze algemene voorwaarden zijn het laatste vernieuwd op: Dinsdag, 17 januari 2015
Deze algemene voorwaarden zijn gekenmerkt met versie: 1.01
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Target Vision Media, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 1: DEFINITIES
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Target Vision Media een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
  2. Opdrachtnemer: Target Vision Media, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60512857

1.2 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer hebben bereikt.

1.3 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, video, scripts en databases.

1.4 Onderhoud van een website: het door Target Vision Media aanpassen van nieuwe door de Opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de Opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de Opdrachtgever.

1.5 SEO ook wel zoekmachine optimalisatie genoemd in het Nederlands: het door Target Vision Media optimaliseren van web pagina’s, aanmaken van backlinks en andere online promotie met als doel om de te optimaliseren website voor bepaalde zoektermen of zoekwoorden een hogere ranking te verkrijgen in zoekmotoren zoals o.a. Google, Yahoo en Bing.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.

2.3 De Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Opdrachtnemer, latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.5 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening
4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overhandigt aan de Opdrachtnemer. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk gebrek aan medewerking of bij herhaaldelijke vertraging door de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de eindfactuur op te stellen alvorens alle diensten zijn geleverd. In dat geval en indien van toepassing, gaat de Opdrachtgever er eveneens mee akkoord dat de garantie die bij het afnemen van alle diensten en/of producten komen te vervallen. Alle facturen blijven onverminderd verschuldigd.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 5: Extra werkzaamheden
5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: Voltooiing van de Opdracht
6.1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen van een website en het verrichten van online marketing diensten
6.1.1 Online marketing, het ontwerpen, stylen, restylen of bewerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie samen met de Opdrachtgever. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, aan een uurtarief van vijfenzeventig (75,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

6.1.2 De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3, 15, en 19.

6.1.3 De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet of op andere wijze digitaal beschikbaar stellen aan Opdrachtgever.

6.1.4 Na publicatie op het internet of digitaal beschikbaar stellen volgt een periode van zeven dagen waarin de Opdrachtgever nog opmerkingen kan maken, waarna de diensten definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

6.1.5 Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen levert vanaf de zevende dag na ingebrekestelling grond op voor het ongedaan maken van alle geleverde diensten of deactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.

 6.2 Looptijd

6.2.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

6.2.2 Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

6.2.3 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Garanties

7.1 Constante top posities in de zoekmachines worden nooit gegarandeerd, ook niet bij een “No Cure No Pay” overeenkomst. Het garanderen van top posities in zoekmachines is niet mogelijk aangezien zoekmachine rankings een organisch proces is waarmee constante posities in de zoekmachines dus nooit gegarandeerd kunnen worden door een partij die de algoritmes van de zoekmachine niet bepaald. Bij afspraken over top ranking posities en eventueel maandelijks onderhoud voor behoud van deze top ranking posities zal per klant individueel aparte afspraken worden gemaakt.

7.2 Een permanente link plaatsing houdt in dat een link permanent online blijft staan zolang de site online is en de domeinnaam in ons bezit is. Links kunnen eerder worden verwijderd wanneer hier een goede reden voor is. Er is in geen geval recht op vervangende link plaatsing.

Artikel 8: Wijzigingen
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht om, in het belang van de dienstverlening en teneinde het resultaat voor de Opdrachtgever de meta titels en meta omschrijvingen van de website te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

9.4 In voorkomende gevallen staat de Opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem verstuurde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan Opdrachtnemer zijn toegezonden.

9.5 Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden automatisch door Opdrachtgever aanvaard, tenzij binnen een periode van zeven (7) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Opdrachtnemer.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Onder geheimhouding valt in ieder geval de gebruikte blogs en websites die de Opdrachtnemer gebruikt ten behoeve van de online promotie werkzaamheden. Deze mogen niet bekend worden gemaakt op het internet of aan derden bekend worden gemaakt. De rapportage van de gepubliceerde artikelen en links aan de Opdrachtgever is alleen bedoeld voor intern gebruik. Alle medewerkers van de Opdrachtgever worden geacht hier vertrouwelijk mee om te gaan.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en te vermelden op zijn websites.

10.3 De (persoons-)gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd.

Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en Non-Concurrentie
11.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding danwel EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van de Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

12.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

Artikel 13: Contractduur en opzegging
13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die vermeld is in de faktuur.

13.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de mogelijke looptijd van de overeenkomst.

13.3.Indien geen tijdige opzegging is ontvangen bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt de overeenkomst verlengd met de termijn die in eerste overeenkomst was overeengekomen.

13.4 Budgetverlagingen worden doorgevoerd op de 1e dag van de nieuwe kalendermaand. 13.5 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

13.6 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen danwel haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, waarbij zij recht behoudt op de vergoedingen zoals overeengekomen in de overeenkomst indien:

  1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;
  2. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium/vergoedingen
14.1 De Opdrachtnemer is aan de Opdrachtgever een honorarium verschuldigd zoals in de overeenkomst is overeengekomen.

14.2 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer (artikel 6.1.1) geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.4 Naast de vergoedingen zoals vermeld omschreven kan de Opdrachtgever een variabele vergoeding verschuldigd zijn indien deze in de overeenkomst is vastgelegd, welke vergoeding berekend wordt op de wijze zoals in de overeenkomst vastgelegd.

14.5 De variabele vergoeding is tenzij anders overeengekomen, per maand verschuldigd, waarbij de Opdrachtgever verplicht is inzage te geven in de administratieve bescheiden wanneer deze ter staving dienen van de berekening van de variabele vergoedingen en wel binnen een week na het einde van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft.

14.6 Indien de Opdrachtgever niet meewerkt aan het verstrekken van de nodige administratieve bescheiden op basis waarvan de variabele vergoeding kan worden vastgesteld binnen de voormeld beschreven periode is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daarvoor een afzonderlijke in gebreke stelling is vereist en is de Opdrachtnemer gerechtigd de hoogte van de variabele vergoeding vast te stellen in redelijkheid en met billijkheid naar eigen inzicht, welke vaststelling bindend is voor de Opdrachtgever.

14.7 Indien de Opdrachtnemer door toedoen van de Opdrachtgever indirect of direct, gehinderd wordt, op welke wijze dan ook, pogingen tot tussentijds opzeggen daarbij bij inbegrepen, in het behalen van enig resultaat, waarvoor Opdrachtnemer recht zou kunnen krijgen op vergoeding van een variabele vergoeding, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan de Opdrachtgever in rekening te brengen een vergoeding gelijk aan de gemiddelde variabele vergoeding over de periode van voor dat de hindering door de Opdrachtgever intrad. Met dien verstande dat de minimale hoogte van de variabele vergoeding alsdan tenminste gelijk is aan de hoogte van het bedrag wat als basisvergoeding overeengekomen is en indien er geen vaste vergoeding overeengekomen is ten minste € 500,00 per maand bedraagt.

Artikel 15: Betaling
15.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst kan Opdrachtnemer een voorschot bedingen. Het voorschot zal vermeld worden in de offerte en/of het contract en/of factuurovereenkomst. De Opdrachtgever is gehouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen.

Artikel 16: Incassokosten
16.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

16.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in verband met het bepaalde in artikel 16.1 overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 200,-.

Artikel 17: Klachten
17.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen zeven (7) werkdagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak.

17.2 De Opdrachtnemer zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 17.1 ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.

17.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 Opdrachtnemer is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Opdrachtnemer.

18.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 18.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.

18.4 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever. 18.5 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

18.6 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.7 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen zeven (7) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

18.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19: Overmacht
19.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

19.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

19.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20: Specifieke bepalingen
20.1 Betreffende alle producten en diensten behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten als producten geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

20.2 Opdrachtnemer is in het kader van artikel 18 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen.

Artikel 21: Slotbepalingen
21.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

21.2 Niettegenstaande artikel 22.2, heeft Opdrachtnemer het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

21.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

21.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 22: Toepasselijk recht en Forumkeuze
22.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.